ReadyPlanet.com
เงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระเงินสัญญา

เงื่อนไขการชำระเงินสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็ก แบบอยู่ประจำ (ผู้ว่าจ้างจัดหาที่พักและอาหาร 3 มื้อ)

โดยชำระเงินในวันทำสัญญาจ้างก่อนเริ่มงาน

แบบรายเดือน (เดือนละ 20,000-25,000 บาท)

1.    ชำระค่าดำเนินการ 1 งวด (ตามอัตราค่าจ้างของพี่เลี้ยงเด็ก)

2.    ชำระค่าจ้างตามอัตราค่าจ้าง 1 งวด

รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระก่อนเริ่มงาน (1 + 1) x อัตราค่าจ้าง

3.    ชำระค่าจ้างงวดถัดไปทุกเดือนตามอัตราจ้าง

*การชำระเงินค่าจ้าง ให้โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต เท่านั้น

แบบรายปี ( 12 เดือน)

1.    ชำระค่าดำเนินการ 1 งวด (ตามอัตราค่าจ้างของพี่เลี้ยงเด็ก)

2.    ชำระค่าจ้างตามอัตราค่าจ้าง 12 งวด โดยจะได้รับส่วนลดพิเศษ 1 งวด คงเหลือชำระ 11 งวด

รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระก่อนเริ่มงาน (1 + 11) x อัตราค่าจ้าง โดยพี่เลี้ยงเด็กจะปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง หากประสงค์จะต่อสัญญาจ้างในปีต่อไป สามารถใช้เงื่อนไขเหมือน เดิมได้โดยไม่ต้องชำระค่าเนินการอีก

กรณีชำระแบบรายปี สามารถแบ่งชำระเป็น 2 ครั้งคือ

       ครั้งแรก ชำระในวันทำสัญญาก่อนเริ่มงาน (ค่าดำเนินการ + ค่าจ้าง 5 งวด)

      ครั้งที่ 2 ชำระเมื่อครบ 5 เดือน คือ ค่าจ้างส่วนที่เหลืออีก 6 งวด

การปฏิบัติหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็กจะปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน มีวันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของทางราชการ หากมีความประสงค์จะให้พี่เลี้ยงเด็กปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด สามารถจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาวันหยุดตามอัตราที่ตกลง

กรณีนัดสัมภาษณ์พี่เลี้ยงนอกสถานที่ มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 1000 บาท

สำหรับต่างจังหวัด ค่าเดินทางไป-กลับ และบวกค่าใช้จ่ายครั้งละ 1000 บาท

 

ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจ